سیاه جامگان – حمايت از توليد داخل از حرف تا عمل

به نقل سیاه جامگان# علی  پرکره نوشت؛تعداد سالي هست كه رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ايي در نامگذاري سالهاي شمسي در ابتداي نوروز بحث اقتصاد مقاومتي را محور اصلي نقل کردانشان قرار ميدهند كه اين امر نشان از اهميت اين موضوع ميبه همراهانجام گرفت.

همه ساله در بحث اقتصاد مقاومتي تاكيد بر حمايت از توليد داخل بوده هست تا اينكه نوروز ٩٧ را به صآسوده سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري كردند.

از سال ١٣٩٠ نامگذاري سالها توسط رهبر انقلاب رنگ و بوي اقتصادي گرفت و تا كنون ادامه داشته هست.

همه ميدانند كه به همراه حمايت از كالاي توليد داخل اقتصاد رونق ميگيرد، اشتغال ايجاد ميشود و نيازهاي داخل بدون وابستگي از خارج برطرف ميشود و همچنين حركت به سمت توليد به همراهعث ميشود تا علم و دانش در آن زمينه پيشرفت كند.

اما متاسفانه مانند ساير كارها در كشور شاهد آن هستيم كه بصورت نمايشي كارهايي صورت ميگيرد و در نمايش آن ميگويند “به همراه توجه به منويات رهبر و….”

در صورتي كه در حقيقت اين امر حتي در ادارات، شركتها و سازمانهاي دولتي نيز رعايت نميشود. 

و به همراه سوهستفاده از تبصره ها و بندها اين ابلاغيه را دور ميخانومند و كالا و خدماتي كه مشابه داخلي دارد، نمونه خارجي آن را هستفاده ميكنند.

به نظر ميرسد آقام عادي بهتر از نهادهاي حكومتي فرمايش رهبر معظم انقلاب را رعايت ميكنند و در خريدهايشان اين حیاتی را در نظر ميگيرند. در صورتي كه نهادهاي دولتي و حكومتي ميبه همراهيست پيشرو در تحقق حمايت از توليد داخل به همراهشند.

بديهي هست كه بسياري از كالاهاي خارجي كيفيت بهتري نسبت به مشابه ايراني دارند اما ميبه همراهيست به همراه خريد اين توليدات زمينه توسعه و كيفيت را در آن محصول ايجاد نمود و تا مادامي كه ما به همراهخريد كالاي داخلي آن را حمايت نكنيم نميتوانيم انتظار بهبود كيفيت را داشته به همراهشيم، زيرا كيفيت هر محصول از چرخه تاميين مواد نخستيه تا ايجاد و ارائه به مشتري نيازمند گردش كار هست و  فيدبك مشتريان در طي تعداد سال منجر به افزايش كيفيت يك محصول ميشود.

ايرانياني كه به كوروش و قدمت ٢٥٠٠ ساله اشان ميناخانومد اكثرا مصرف كننده هاي محصولات خارجي ميبه همراهشند و در اين زمان قدمت تاريخي فراموششان ميشود. كه متاسفانه اين افراد شامل تصميم گيرنده هايي در نهادهاي حكومتي نيز هستند.

به اميد روزي كه شعارهايمان به واقعيت تبديل شود

نوشته سیاه جامگان – حمايت از توليد داخل از حرف تا عمل اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد