سیاه جامگان – دوگانه سازی لاریجانی

به نقل سیاه جامگان# فاصله زمانی تا انتخابه همراهت ۱۴۰۰ زیاد هست اما پیچیدگی آن انتخابه همراهت فضای سیاسی کشور را زودهنگام درگیر تحلیل ها و احتمال سازی های سیاسی انجامه هست. همین ورود زودهنگام به انتخابه همراهت ۱۴۰۰ آن را متفاوت از دیگر انتخابه همراهت های ریهست جمهوری انجامه هست.

 

از سوی دیگر کاندیداهای احتمالی ریهست جمهوری درحالی قرار هست به مصاف هم بروند که صف‌بندي‌ها و جناح‌بندي هاي مرسوم چپ و رهست سیاسی طی تعداد انتخابه همراهت اخیر تا حد زيادي تغيير كرد. 

 

کاندیداها به صف انجام گرفتند

 

پای هر انتخابه همراهت ریهست جمهوری که در میان به همراهانجام گرفت، اسامی نامزدها هم به صف می شوند. آنچنان که طی تعدادماه اخیر به همراهرها و به همراهرها نام اسامی برخی چهره های سیاسی به عنوان کاندیداهای احتمالی ریهست جمهوری ۱۴۰۰ بر سر زبه همراهن ها افتاده هست، از نامزدهای تکراری تا برخی چهره های جدید.

 

در میان اما نام یک چهره زیاد از بقیه خودنمایی می کند؛«علی لاریجانی». کاندیدایی که از بدنه رهست سیهست برخوهسته هست اما سالههست که خود را دردایره اعتدالیون تعریف می کند و تلاش دارد فراتر از دسته بندی های سیاسی مراودات سیاسی خود را دنبه همراهل کند. شاید از همین روست که نامش این روزها از سوی هر دو جریان شنیده می شود.

 

لاریجانی؛ «بَدل انتخابه همراهتی» روحانی در انتخابه همراهت ریهست جمهوری 1400می شود؟ /تردیدهای ابداًح طلبه همراهنه برای حمایت از فیلسوف سیهستمدار/احمدی نژادی ها همچنان به دنبه همراهل دوگانه سازی لاریجانی - احمدی نژاد /نفوذ سیاسی جناب آقا پارلمانتاریست به کمک او خواهد آمد؟

 

 

عبدالله ناصري عضو بنياد به همراهران تعدادي قبل گفته بود كه لاريجاني كانديداي احتمالي اصولگرايان و اسحاق جهانگيري نيز كانديداي احتمالي ابداًح طلبه همراهن هست. كاظم جلالي يار غاز لاريجاني نيز او را يكي از بهترين گزينه‌هاي ريهست جمهوري مي‌داند.  

 

لاریجانی طي يك دهه تكيه زدن بر كرسي ريهست قوه مقننه به يكي از شخصیت های پرنفوذ جمهوری اسلامی بدل انجام گرفته و روز به روز به جمع حاميان و هواداران خود افزوده هست. شاید از همین رسوت که می توان او را يكي از تاثيرگذارترين چهره‌هاي عرصه سيهست به حساب آورد. 

 

نفوذ سیاسی جناب آقا پارلمانتاریست

 

ورود لاریجانی به مجلس برای اون خوش یمن بود، او بدون هیچ سابقه پارلمانی در نخستین ورودش به مجلس بر صندلی ریهست تکیه زد. ریهستی که به همراهرها و به همراهرها به همراه وجود رقبه همراهیی که داشت تمدید انجام گرفت. نفوذ سیاسی او در بین نمایندگان آنقدر زیاد هست که به همراه وجود مخالفت های انجام گرفتید دلواپسان هسته ای، برجام در صحن مجلس به تصویب رسید، آنهم در ظرف ۲۰ دقیقه. اثرگذاری اش در منتفی انجامن طرح های هستیضاح یا سوال از وزرا و مدیر جمهور یا در جلسات رای اعتماد به وزرا نیز انکارنانجامنی هست.

 

او هرتعداد سرسازگاری به همراه احمدی نژاد و دولت قانون گریزش نداشت اما در ۵ سال دولتداری روحانی در کنار او حرکت انجامه هست و در بخانومگاه ها به یاری دولت روحانی آمده هست. شاید از همین روست که برخی معتقدند لاریجانی در انتخابه همراهت فردا به همراه حمایت اعتدالیون نزدیک به روحانی وارد انتخابه همراهت خواهد انجام گرفت و به نوعی بدل روحانی در ۱۴۰۰ خواهد بود.

 

لاريجاني و ابداًح طلبه همراهن بهم می رسند؟

 

سوال اينجا هست كه لاريجاني در صورت كانداتوري حمايت كدام يك ازگروه ها و طيف هاي سياسي را جلب خواهد كرد؟ قطعا او نمي‌تواند روي حمايت سفت و دشوار ابداًح طلبه همراهن حساب كند. هر چه به همراهانجام گرفت اين جريان سياسي چشم اميد به اسحاق جهانگيري دوخته و اميدوار هست كه در انتخابه همراهت پيش رو از ظرفيت يك كانديداي كاملا ابداًح طلب هستفاده كند. 

 

بسياري از ابداًح طلبه همراهن در اين تصميم آنقدر جدي هستند كه از همين حالا به جهانگيري پيشنهاد مي‌دهند كه دولت را رها كند. به همراه اين وجود نمي‌توان خيلي بدبين بود زيرا ابداًح طلبه همراهن همواره به همراه توجه به شرايط موجود خود تصميم گرفته اند. آن‌ها در سال ۹۲ نيز حمايت از يك گزينه ابداًح طلب را ترجيح مي‌دانند اما بعد از ردصلاحيت كانديدهاي خود تصميم گرفتند كه حتي محمد رضا عارف را كنار گذاشته به همراه گزينه غير ابداًح طلبي همچون روحاني ائتلاف كنند. اين ائتلاف را در سال ۹۴ و ۹۶ نيز ادامه دادند تا در قدرت سهمي داشته به همراهشند. از همين رو هست كه ناصر ايماني تحليل گرا اصولگرا تاكيد مي‌كند ابداًح طلبه همراهن بنا بر مصلحت انديشي و به همراه در نظر گرفتن شرايط موجود تصميم ميگيرند. او در گفت و گو به همراه نامه نيوز تاكيد كرد كه ابداًح طلبه همراهن مطالبه حداقلي و مطالبه حداكثري دارند لذا اگر ببينند كه به حداكثر خوهسته هاي خود نمي‌رسند گام به گام به عقب مي روند تا حداقل سهمي از قدرت داشته به همراهشند. 

 

ايده تقدم هستراتژي بر ايدئولو‍ژي كه اندكي بعد از انتخابه همراهت ۹۶ از سوي كارگزاراني ها مطرح انجام گرفت نيز همين نگاه ايماني را تاييد و گمانه حمايت ابداًح طلبه همراهن از لاريجاني را تقويت مي‌كند. اين طيف ابداًح طلب به همراه همين ايده از دوگانه لاريجاني – جهانگيري نقل کرد گفت و تاكيد كرد كه اگر لازم به همراهانجام گرفت براي حضور در قدرت به همراهيد از تاكتیك حمايت از گزينه غيرابداًح طلب حمايت كرد. 

 

نكته ديگري كه موجب مي‌شود گمان كنيم ابداً طلبه همراهن پشت سر لاريجاني قرار مي‌گيرند اين هست كه آن ها تجربه حمايت از روحاني را دارند و حالا ديگر مي‌دانند كه مي‌توان به همراه يك عقب نشيني ساده هشت سال در قدرت سهم داشت. از همين رو دور از انتظار نيست اگر اين به همراهر تعداد گام عقب تر رفته و از فردي مثل لاريجاني حمايت كنند.

 

اصولگرايان به همراه لاریجانی همراه می شوند؟

 

علي لاريجاني به عنوان كانديداي به همراهلقوه انتخابه همراهت ۱۴۰۰ به همراهيد تكليف خود را به همراه جريان اصولگرا روشن كند. او مورد حمايت اصولگرايان ميانه رو هست اما معلوم نيست كه بتواند خود را به نواصولگرایان و تندروها نيز بقبولاند. اكنون كه دو به همراهخانومده انتخابه همراهت ۹۶ يعني ابراهيم رئيسي و محمد به همراهقر قاليبه همراهف هنوز سوداي ريهست جمهوري دارند نمي‌توان نسبت به اجماع اصولگرايان حول محور لاريجاني خوشبين بود. ابوالقاسم رئوفيان يكي از اصولگراياني هست كه تصور مي‌كند جمنا گزينه‌اي غير از لاريجاني خواهد داشت و اين جريان سياسي به صورت يكپارچه پشت سر لاريجاني قرار نمي‌گيرند. 

 

ناصر ايماني نيز معتقد هست كه حمايت يا عدم حمايت اصولگرايان از لاريجاني به رويكرد ابداًح طلبه همراهن نسبت به او بستگي دارد. در واقع معتقد هست كه اگر ابداًح طلبه همراهن از لاريجاني حمايت كنند او ديگر نمي‌تواند روي حمايت اصولگرايان حساب كند. ايماني آنقدر خوشبين نيست كه تصور كند ميانه رو هاي هر دو جريان در مورد لاريجاني به توافق مي‌رسند. برعكس، او بر اين به همراهور هست كه رمز پيروزي لاريجاني قرار گرفتن در اردوگاه اصولگرايي و برخورداري از حمايت زيستگاه اصلي خود هست. ايماني تاكيدي مي كند كه ابداًح طلبه همراهن حتي اگر در زمان انتخابه همراهت كانديداي ديگري داشته به همراهشند، بعد از انتخابه همراهت و در صورت ريهست جمهوري لاريجاني به سوي او شتافته براي آنكه سهمي از قدرت داشته به همراهشند از او حمايت مي‌كنند.

 

لاريجاني و احمدي‌نژاد به همراهزهم دوگانه سیاسی را شکل خواهند دارد؟

 

علي لاريجاني به فرض اينكه بتواند حمايت ميانه روهاي هر دو جريان ابداًح طلب و اصولگرا را جذب كند به همراه چالش ديگري مواجه هست. چالشي به نام احمدي نژاد كه از نگاه برخي تحليل‌گران تعدادان جدي نخواهد بود. به هر حال محمود احمدی نژاد طي ماه های گذشته و به شيوه هاي مختلف در  حال آماده سازي مقدمات به همراهزگشت به قدرت هست. آرام آرام و به همراه همان تاکتیک قديمي.  احمدي نژاد هنوز هم از يك سو به همراه جنجال آفريني خود را به سرخط رویدادها مي‌رساند و از سوي ديگر دو قطبي مي‌سازد. این درسي هست كه احمدي‌نژاد تعداد به همراهر خوانده و نیکو آموخته هست. 

 

او پيروزي در انتخابه همراهت به شيوه دو قطبي سازي را در كارنامه دارد. آن هم نه يك به همراهر. احمدي نژاد بعد از آن شكست در انتخابه همراهت مجلس اين شيوه را در پيش گرفت. او با هم به همراه اظهارات پوپوليستي و به دست آوردن دل جوانان اصولگرا مقابل آيت الله هاشمي رفسنجاني ايستاد و فضا را به سوي دو قطبي انجام گرفتن، برد. همين دوقطبي كار را به دور دوم انتخابه همراهت كشاند و نهايتا منطقهدار آبه همراهدگراني را راهي پهستور كرد.

 

احمدي نژاد چهار سال بعد هم به همراه همين شيوه آن مناظرات تلويزيوني فراموش نانجام گرفتني را رقم زد. رقيبش‌اش مهندس موسوي بود اما به همراه اظهارات تند عليه شخصيت هاي سياسي ديگر دوگانه احمدي نژاد- هاشمي را حفظ كرد. 

 

مدیر دولت نهم و دهم كه در انتخابه همراهت ۹۲ براي ورود به عرصه رقابت ها منع قانوني داشت از موضع خود را عقب نشيني نكرد. به عنوان نمونه روخانومامه «ایران» که آن روزها هنوز در اختیار احمدی نژادی  ها بود در گزارشی آیت الله هاشمی را پشت صحنه بنی صدریزاسیون احمدی نژاد خواند و واژه « جریان انحرافی» را «دست‌پخت هاشمی علیه دولت آقامی احمدی‌نژاد» دانست . این روخانومامه در بحبوحه آمدن و نیامدن هاشمی تیتر زده بود «تولید از حامیان فتنه، مصرف از مدعیان اصولگرایی». 

 

احمدی نژاد و تیم رسانه ای او حتی بعد از ورود و رد صلاحیت هاشمی نیز تلاش خود را انجامند تا ثابت کنند که او بر انتخابه همراهت اثر گذار هست و در مورد انتخابه همراهت سیاه نمایی می کند. 

 

انتخابه همراهت ۹۶ نيز تغييري در راه و روش احمدي‌نژادي‌ها نداد. او به رغم توصيه رهبري وارد ميدان انجام گرفت و همان طور كه انتظار مي‌رفت رد صلاحيت انجام گرفت. همين انجام گرفت كه دوز جنجال آفريني را به همراهلا برد. يك روز طرح گمانه ورود به انتخابه همراهت مجلس و روز ديگر ماجراي بست نشيني، فرقه خانومبيليه، ويدئوهاي عليه قوه قضاييه و … . فوت آيت الله هاشمي به همراهزي احمدي نژاد را تا حدي به هر زد و او ناگزير انجام گرفت براي دو قطبي سازي فرد ديگري را بيابد. فردي كه گويا علي لاريجاني هست. او لاريجاني يعني ميانه روترين گزينه اصولگرايان را رقيب اصلي خود مي‌داند . 

 

مصداق اين مدعا آن هست كه علی اکبر جوانفکر در مصاحبه ای به همراه روخانومامه آرمان گفته بود: « من بر این به همراهورم که تحرکات اخیر جناب آقا علی لاریجانی، از پلن‌ریزی وی برای رسیدن به کرسی ریهست جمهوری حکایت می‌کند. بنابراین به‌نظر من تنها کسی که قاطبه آقام و بر اساس تجربه او را شایسته چنین جایگاهی می‌دانند، دکتر احمدی‌نژاد هست! تکمیلا واضح هست که ایشان را سد راه خود تلقی می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که جناب آقا علی لاریجانی قصد دارد پیش از فرارسیدن زمان انتخابه همراهت در سال ۱۴۰۰، به همراه هستفاده از اهرم‌ها راه ریهست جمهوری‌اش را هموار کند. هیچ‌کس خود را برای به همراهر دوم و تعدادم در معرض انتخاب آقام قرار نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد در کشور ما کسی به این منطق روشن اعتنایی ندارد».

نوشته سیاه جامگان – دوگانه سازی لاریجانی اولین بار در فرهنگی سیاسی سیاه جامگان پدیدار شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد